Armaturföreningen Delar Sin Ståndpunkt angående PFAS-material i Industriventiler

Göteborg, 2023-10-24
Armaturföreningens tekniska grupp har diskuterat och tittat närmare på frågeställningen kring frågan om användningen av PFAS-material i industriventiler. Efter samråd med våra medlemmar, leverantörer och branschkollegor har det blivit uppenbart att majoriteten i vår bransch står inför en stor utmaning om ett förbud mot PFAS-material införs. Vi vill härmed meddela vår ståndpunkt angående denna angelägna fråga.

Det är viktigt att betona att Armaturförening inte har kunnat identifiera en konkret lösning – PFAS-material har historiskt haft en betydande roll inom vår bransch, och dess användning har lett till produkter med utmärkta egenskaper vad gäller prestanda och hållbarhet. Därför är vi medvetna om de utmaningar och konsekvenser som en eventuell förändring i materialanvändningen kan medföra för våra medlemmarnas och dess kunders verksamheter.

Vår tekniska grupp har för avsikt att fortsätta bevaka utvecklingen kring PFAS-material och hur en eventuell övergång till alternativa material kan påverka våra produkter och branschen som helhet. Det är vår önskan att framtida beslut om materialets användning grundas på vetenskaplig och teknisk grund, direkt relaterat till de produkter där materialet används.

Därför är vi eniga med artikeln publicerad i Valve World av Ralf Vogel, European Sealing Association, och vi ställer oss bakom hans budskap. Artikeln belyser vikten av en rättvis och noggrann hantering av PFAS-restriction-processen inom REACH-ramverket och dess potentiella påverkan på ventiler och tätningar inom vår bransch.

Armaturföreningen är fast besluten att arbeta tillsammans med våra medlemmar, branschkollegor och leverantörer för att hitta lösningar som kan uppfylla de höga kraven på prestanda och säkerhet som våra kunder förväntar sig samtidigt som vi tar ansvar för miljön och människors hälsa.

Länk till artikel hos Valve World:
REACH PFAS restriction process and the effects on the Valve and Sealing Industry (valve-world.net)

Rapport för publik konsultation kring PFAS-material i industriprodukter:


Om Armaturföreningen
Som Sveriges enda branschorganisation för industriventiler samlar Armarturföreningen landets största och mest betydelsefulla tillverkare och leverantörer av industriarmatur för ledningar och tryckkärl. Tillsammans står de för mer än 90 procent av branschens totala omsättning i landet, vilken uppskattas vara värd omkring 2 miljarder kronor per år.